שירותים

משרדנו מתמחה בעריכת חוות דעת ובמתן יעוץ לפרטיים ולחברות קבלניות בתחומי הבניה ושמאות המקרקעין. שירותינו ניתנים בכל רחבי הארץ.

שירותי משרדנו כוללים:

פיקוח ותיאום עבודות בנייה

שירות זה מיועד ללקוחות פרטיים ומוסדיים אשר התקשרו (או שמתכוונים להתקשר) עם קבלן לצורך ביצוע עבודות בניה. מטרת השירות הינה להבטיח כי מזמין העבודה יקבל את המבנה בהתאם לחוזה. תהליך העבודה הינו כדלהלן:

-        אנו מתחילים לפקח עוד בשלב התכנון: משרדנו מתאם בין המתכננים של המבנה ומוודא כי לא תהיינה סתירות בין התכניות של המתכננים השונים.

-        בגמר שלב התכנון, אנו מכינים את המסמכים ההנדסיים של חוזה הבניה (כתב כמויות, מפרטים וכו') ובוחרים את הקבלן המתאים ביותר לביצוע העבודה.

-        במהלך הבניה, משרדנו מפקח על העבודות על מנת שתבוצענה בהתאם לתכנון, לתקנות ולתקנים הרלוונטיים.

-        בגמר הבניה, מטפל משרדנו בקבלת אישורי איכלוס ותעודת גמר מן הועדה המקומית.

חשבונות קבלנים

שירות זה מיועד ללקוחות פרטיים ומוסדיים שהזמינו עבודות בנייה מקבלן ואשר מעונינים בביקורת של החשבון שהוגש להם על ידי הקבלן. משרדנו עוסק בבדיקה של חשבונות קבלנים, בדיקת כמויות, ניתוחי מחירים וחישובי התייקרויות.

אם הזמנתם עבודות בניה וחשבונו של הקבלן נראה לכם גבוה או בלתי סביר, נשמח לבדוק את החשבון עבורכם ולקבוע את הסכום שלדעתנו מגיע לקבלן לקבל.

בקורת מבנים

מטרת הביקורת ההנדסית הינה איתור פגמים בבנייה, חריגות בניה, ואי התאמות למפרט הטכני, לתקנים ולתקנות. דו"ח הביקורת כולל הערכת העלויות הכרוכות בתיקון הליקויים ואי ההתאמות, אם ימצאו. לפירוט והמחשה של ליקויים נפוצים לחץ כאן.

למשרדנו ניסיון רב בביקורת הנדסית של מבני מגורים ומבנים אחרים. שירותינו בתחום ביקורת המבנים כוללים:

-        בדיקת המבנה והכנת חוות דעת הנדסית לצורך הצגתה בבית משפט.

-        הערכת ירידת ערך של מבנים כתוצאה מליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון.

-        בדיקות לפני רכישת דירה, לאחר רכישתה ובתקופת האחריות ("תקופת הבדק").

-        בדיקת דירות חדשות וישנות.

-        איתור רטיבות באמצעות מכשור ובבדיקה חזותית.

-        איתור פגמים בריצוף והמלצות לתיקון.

-        אומדן עלויות לתיקון נזקים.

שמאות מקרקעין

משרדנו מספק שירותים מגוונים בתחום שמאות המקרקעין. מנהל המשרד, מר יצחק חיט, הינו שמאי מקרקעין רשום בפנקס שמאי המקרקעין וחבר לישכת שמאי המקרקעין. שרותינו בתחום שמאות המקרקעין כוללים:

-        עריכת שומות השבחה - "שומה אחרת";

-        שומות בגין ירידת ערך מקרקעין (עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה);

-        עריכת שומות נגדיות למס שבח מקרקעין;

-        הערכות שווי לצורך בטוחות ולפני רכישה/מכירה;

-        הערכות שווי בפירוק שיתוף במקרקעין;

-        הערכת שווי מקרקעין שהופקעו לצורכי ציבור;

-        עריכת טבלאות איזון באיחוד וחלוקה, כולל בדיקת טבלאות שנערכו בידי אחרים;

-        בדיקות שווי כלכליות של פרוייקטים נדל"ניים (עריכת "דוחות 0").